Door Wim Oltwater op 30 oktober 2014

Begroting 2015: ” Terug naar de kern”

Terug naar de kern is de hoofddoelstelling van het college van B & W van Haaksbergen. Wat is dan deze kern? Baas zijn in eigen huis, in een zelfstandige gemeente , waar we zoveel mogelijk zelf willen doen en waar mogelijk willen samenwerken met anderen. Dit kan als we onze financiën op orde hebben of brengen.

 

De achter ons liggende jaren hebben we met z’n allen boven onze stand geleefd, met als gevolg de vele maatregelen die nu in de begroting van 2015 aan ons worden voorgelegd.

Het is goed dat dit college ons goed leesbare en heldere informatie geeft en een duidelijk inzicht in de cijfers en bedoelingen in 2015 en de jaren die volgen.

Het verbaast de PvdA wel dat er in een tijdsbestek van vijf maanden, waarin dit college de scepter zwaait in ons dorp, er zoveel geld “gevonden” is en wordt, om bij te sturen. Had dit al niet veel eerder kunnen en moeten gebeuren, ook wij hadden nog alerter moeten zijn. Terug kijken heeft weinig zin, we moeten onze blik richten op de toekomst en dan samen, het liefst alle fracties in de raad van Haaksbergen, onze schouders er onder zetten. Dit kan, dat hebben we gezien toen in de voorbije weken het tragische gebeuren van de 28e september ons heeft aangezet om als één raad dit op te pakken.

De bezuinigingsvoorstellen zijn duidelijk gecommuniceerd met betrokkenen. Er is geluisterd naar de voorstellen van de inwoners, die gedaan zijn bij het meldpunt bezuinigingen. Door dit college, op voorstel van de fractie van de PvdA, ingesteld.

Zowel ons verkiezingsprogramma als ook het coalitieakkoord sluiten duidelijk aan bij hetgeen nu in het voorgestelde beleid van het college in de komende jaren te zien is.

Wat vinden we in de begroting terug van deze bedoelingen en woorden?

Letterlijk staat het er niet in , maar de woorden sociaal, groen, vitaal en meedoen, de 4 items van de PvdA herken je , verbindend, energiek en krachtig is de uitstraling van deze begroting.

Het is niet te voorkomen dat de inwoners van Haaksbergen een steentje moeten bijdragen aan het gezond maken van onze financiële situatie. We zullen een verhoging van de gemeentelijke belastingen van resp. ±€ 7,– (koopwoningen) en ±€ 4,– (huurwoningen) per maand merken in ons uitgavepatroon.

Geld dat bestemd is voor het armoedebeleid zal daar ook daadwerkelijk voor gebruikt worden. Dit geeft ons het vertrouwen dat de mensen die het in ons dorp al moeilijk genoeg hebben niet extra worden belast.

U mag en kunt er op rekenen dat de fractie van de PvdA dit college kritisch zal blijven volgen in de verwezenlijking van hetgeen in deze begroting wordt aangegeven.

Wim Oltwater

Wim Oltwater

Wim is onze fractievoorzitter. Gehuwd en vader van twee kinderen. Wim is oud onderwijzer en schooldirecteur. Geboren als Haaksbergenaar vond Wim zijn werk vooral buiten Twente; in Zuid Holland  (Rijnsburg) en Arnhem. In 2007 keerde hij terug naar Haaksbergen. Hij ontpopte zich als een echte man van het dorp. Eerst voorzitter van volleybalvereniging Havoc. Nu

Meer over Wim Oltwater