D. Verkiezingsprogramma- Sociaal

De pijn van de crisis eerlijk verdelen… Haaksbergen is een sociaal dorp en dat moet zo blijven

Haaksbergen is een sociaal dorp en dat moet zo blijven, ook als verdere bezuinigingen nodig zijn.

De crisis wordt vooral gevoeld door een beperkt aantal gezinnen die te kampen hebben met werk-loosheid en stapeling van kortingen op uitkeringen, waardoor zij veel te veel moeten inleveren. De PvdA wil hun ‘crisispijn’ waar mogelijk verzachten.

  • Wij willen 10% van nog door te voeren bezui-nigingen bestemmen voor een sociaal nood-fonds om mensen in de knel tegemoet te kunnen komen. Ook om de pijn van kinderen uit arme gezinnen te verlichten, zodat ook zij mee kunnen doen aan sport en cultuur.
  • Wij willen dat geld voor armoedebeleid wordt ingezet voor armoedebeleid en niet voor andere zaken, zoals nu gebeurt.

Bij ons tellen de mensen, niet alleen de centen!

Samenredzaamheid

Om inwoners minder gevoelig te maken voor crisis, wil de PvdA dat de gemeente initiatieven voor ‘samenredzaamheid’ bevordert.

  • De PvdA kiest voor ‘samenredzaamheid’ in plaats van zelfredzaamheid, dat vaak neerkomt op; ‘zoek het zelf maar uit’.

Wat wij onder samenredzaamheid verstaan? Zorgen dat mensen die het even moeilijk hebben niet alleen komen te staan. Wij willen dat zij kunnen rekenen op zowel een sociaal als materieel vangnet. Denk aan zorg in de buurt, koken voor elkaar, voedselbank, etc.

Werk voor iedereen

De PvdA wil veel voor ondernemers doen (zie vitaal). Maar er moet snel werk worden gemaakt  van een lokaal en sociaal werkakkoord, met het doel om starters  op de arbeidsmarkt en mensen met een lichamelijke/geestelijke beperking ook in dienst te nemen.

Meer taken naar de gemeente

De samenleving verandert.  We moeten langer doorwerken, de zorg wordt herzien en overgeheveld naar gemeenten.  Van iedereen wordt meer eigen verantwoordelijkheid en inzet verwacht.  De belangrijkste vraag hierbij is, hoe we de zorg toekomstbestendig, betaalbaar, uitvoerbaar en zo sociaal mogelijk houden.

Het antwoord van de overheid is: veel taken overhevelen naar de gemeente; voor meer kwaliteit, lagere kosten en kortere lijnen.

De PvdA in Haaksbergen is voorstander van de overheveling, maar dan moet de gemeente wel eigen keuzes kunnen maken; zowel over geld, inhoud als over uitvoering. Zo niet, dan wordt de gemeente opgezadeld met een groot tekort.

De PvdA in Haaksbergen wil daarom dat de gemeente zich actief inzet om de eigen rol bij de uitvoering van de sociale wetten te borgen. Voorbeelden?

  • Zo zijn ‘eigen’ maatschappelijk werk en wijkverpleging, samen met instellingen en ondernemers, beter in staat om goede en goedkope sociale oplossingen aan te bieden dan bureaucratie op afstand. Want zij kennen de mensen en hun situatie.
  • Wij zijn er van overtuigd dat de Haaksbergse ondernemers voor Haaksbergse mensen veel zullen willen doen in het bieden van werkkansen, vooral voor jongeren.

Om de overheveling betaalbaar te houden, wil de PvdA vooral dat de gemeente investeert in de samenleving en in preventie en innovatie, zodat de kosten niet oplopen.